081-271-6429
tcoilpalm@hotmail.comปาล์มน้ำมันเป็นพืชตระกูลปาล์มที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอัฟริกา  เป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่าพืชน้ำมันทุกชนิด   (640-800  กิโลกรัมน้ำมันต่อพื้นที่ปลูก  1 ไร่)  และเป็นพืชน้ำมันที่มีการผลิตทั่วโลกเป็นอันดับสอง คือ ประมาณ 25% หรือคิดเป็นปริมาณผลิต 23.355  ล้านตัน   ในปี 2544  รองจากน้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 28%โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก (52%)  และอินโดนีเซียเป็นอันดับสอง (32 %)  ส่วนประเทศไทยถึงแม้จะมีอันดับการผลิตอยู่อันดับที่ 4 ของโลก แต่มีสัดส่วนการผลิตเพียง 2% เท่านั้น คือ มีพื้นที่ปลูกถึงปี 2547ประมาณ  2.19  ล้านไร่  และมีผลผลิตปาล์มน้ำมัน 0.68  ล้านตัน  และผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้  775,000  ตัน  โดยใช้ในการอุปโภคทั้งหมดดียว น้ำมันปาล์มมีกรดไขมันอิ่มตัว (กรดลอริก,ไม่ริสติก,บัลมิติกและสเตียรริก)รวมกันปริมาณ  52% และมีกรดไขมันอิ่มตัว (โอลิอิก,ลิโนลิอิก  และลิโนลินีอิก) รวมกันประมาณ 48 % 

น้ำมันปาล์มและน้ำมันเมล็ดในปาล์มที่สกัดได้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เป็นน้ำมันดิบยังไม่สามารถบริโภคได้ต้องนำไปทำการกลั่นให้เป็นน้ำมันบริสุทธิ์ด้วยกระบวนการแยกยางเหนียว ลดกรด ฟอกสี และดูดกลิ่น ได้เป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และมีผลพลอยได้ คือ กรดไขมัน ซึ่งผลผลิตทั้งหมดนี้เรานำไปใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างมากมาย เช่น   ทำเป็นน้ำมันปรุงอาหาร  น้ำมันทอด  ผลิตนมข้น ไอศกรีม  เนยเทียม  เนยขาว  ใส้ขนมปังกรอบ  เนยโกโก้  ครีมเทียม  คอฟฟีเมท ไขมันทำขนมปัง สบู่ เทียนไข  ผงซักฟอก  ยาสีฟัน  และใช้ในอุตสาหกรรมโอลิโอเคมิคัลอย่างกว้างขวาง และที่สำคัญที่สุดในยุคน้ำมันปิโตรเลียมแพง  ก็คือ  ใช้เป็นวัตถุในการผลิตเมทิลเอสเตอร์   นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซล   หรือที่เรานิยมเรียกว่า ไบโอดีเซล นั่นเอง ซึ่งการผลิตเมทิลเอสเตอร์จะเป็นการนำเอาน้ำมันปาล์มมาทำปฏิกิริยากับเมทานอล  โดยมีโซดาไฟ   เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ เรียกว่าปฏิกิริยาทรานเอสเตอร์ฟิเคชั่นได้เป็นเมทิลเอสเตอร์ และกรีเซอรอลเป็นผลพลอยได้

แนวโน้มด้วยปัจจุบันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะน้ำมันแพงที่เกิดขึ้น เพราะไทยได้นำเข้าน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปมีมูลค่ากว่าห้าแสนล้านบาท ในปี พ.ศ. 2547 ทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเริ่มขยับขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากสภาพปัญหาดังกล่าวภาครัฐและภาคเอกชน พยายามหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง โดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน รัฐบาลจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน เพื่อนำทรัพยากรการเกษตรในประเทศมาผลิตเป็นพลังงาน ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเชื้อเพลิงของชาติ  โดยการนำน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil ; CPO) มาผลิตเป็นน้ำมันไบโอเซล (Biodiese) ทดแทนน้ำมันดีเซล (Petroleum Diesel) อันจะส่งผลให้มีการกระตุ้นภาคการผลิต การขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน