081-271-6429
tcoilpalm@hotmail.com


ต้นเตี้ยทางสั้น  (DxP)
พันธุ์ปาล์มน้ำมัน  (Oil Palm)

การปลูกปาล์มน้ำมันในปัจจุบัน  กระทำโดยการเพาะเมล็ดแทบทั้งสิ้น  ในการเลือกซื้อเมล็ดมาปลูกหรือซื้อต้นกล้า  จึงนับเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ   เพื่อให้ได้พันธุ์ดีตามที่ต้องการจึงควรเลือกซื้อจากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือได้เท่านั้น  แม้จะมีราคาแพงแต่ก็คุ้มเมื่อคิดถึงการลงทุนในระยะยาว  เมล็ดพันธุ์ปาล์มที่นิยมปลูกกันเป็นการค้าในปัจจุบันนิยมพันธุ์ลูกผสม  ซึ่งยอมรับกันว่าเมล็ดที่ผลิตได้จากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมาเลเซีย  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งปาล์มน้ำมัน

Palm Premium Grade  พันธ์ปาล์มเกรด 1 ของ ที.ซี.พันธุ์ปาล์ม ต้นเตี้ยทางสั้น  (DxP)  เป็นปาล์มลูกผสมระหว่างพันธ์ดูร่า(Dura)โดยใช้ดอกตัวเมียซึ่งเป็นต้นแม่ และพันธุ์ฟิสิเฟอร่า(Pisifera)โดยใช้ละอองเกษรตัวผู้ซึ่งเป็นต้นพ่อพันธุ์

- พันธุ์ดูร่า  ลักษณะผล  มีเปลือกชั้นนอกบาง  มีกะลาหนาล้อมรอบเนื้อเยื่อในเมล็ด

- พันธุ์ฟิสิเฟอร่า ลักษณะผลมีเปลือกชั้นนอกหนา กะลาที่ล้อมรอบเนื้อเมล็ดบางเนื้อเมล็ดในมีขนาดเล็ก คุณค่าน้ำมันต่อทะลายสูงสำหรับการเก็บเกี่ยวในปีที่ 1 ถึงปีที่ 4

คุณค่าน้ำมันต่อทะลายสูงสำหรับผลผลิตปาล์มน้ำมัน ที่เป็นสายพันธ์     (DxP ซึ่งจะส่งผลจากการเก็บเกี่ยวในปีแรกว่า คุณค่าน้ำมันที่ได้ต่อทะลายสูง สำหรับการเก็บเกี่ยว 4 ปีแรก (DxP)  ค่าเฉลี่ยของน้ำมันต่อทะลายเท่ากับ  22.9 % (มีอัตราสกัดน้ำมันเท่ากับ 19.6 %)   สำหรับผลของการเก็บเกี่ยวในปีที่ 2 ค่าเฉลี่ยของน้ำมันต่อทะลายเท่ากับ  26.5 % (มีอัตราสกัดน้ำมันเท่ากับ 22.7 %)สำหรับผลของการเก็บเกี่ยวในปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยของน้ำมันต่อทะลายเท่ากับ  26.3 %  (มีอัตราสกัดน้ำมันเท่ากับ 22.3 %)  และค่าเฉลี่ยของน้ำมันต่อทะลายในปีที่ 4  เท่ากับ  28.0 % (มีอัตราสกัดน้ำมันเท่ากับ 24.0 %)  ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นปาล์มที่ดีที่สุด  จากช่วงปีแรกไปข้างหน้า  เนื้อของผลที่หนา  (มีเสถียรภาพประมาณ  80 %)   และน้ำมันในเนื้อสูงถึงประมาณ  49 %  ในช่วงที่ได้รับผลตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป